Logo
Facebook YouTube RSS Twitter
Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, nevladina je i neprofitna organizacija koja okuplja vjernike, svećenike i vjerske službenike raznih vjerskih zajednica, one koji ne pripadaju nijednoj vjerskoj zajednici i ateiste u svim županijama Hrvatske s jedinstvenim ciljem: obrana, očuvanje, širenje i oplemenjivanje vjerskih sloboda pojedinaca i vjerskih zajednica kao i unaprjeđenje prava na slobodu savjesti i vjeroispovjedi.
Knjiga Vjerske zajednice u Hrvatskoj
header

Statut Udruge


Na osnovi članka 11. Zakona o udrugama (NN broj 70/97) Skupština Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj na svojoj sjednici održanoj 8. siječnja 1998. godine, usvojila je ovaj:

STATUT
UDRUGE ZA VJERSKU SLOBODU U REPUBLICI HRVATSKOJ


I.
OPĆE ODREDBE

UVOD
Članak 1.

Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj je multikonfesionalna, nevladina, nedohodovna, humana udruga grač Republike Hrvatske koja se rukovodi načelima iz ovog Statuta.
Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj može surađivati sa sličnim udrugama u Hrvatskoj, nacionalnim i međunarodnim udrugama i ustanovama u svijetu i povezivati se s njima.

NAZIV UDRUGE
Članak 2.

Udruga ima svoj naziv: Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga).

DJELOKRUG RADA
Članak 3.

Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a sjedište joj je u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 77.

STATUS UDRUGE
Članak 4.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.
Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik Udruge.
Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se informiranjem članova, i to raspravom o godišnjim izvješćima, preko vlastitih glasila i drugih izdanja, kao i sredstvima javnog priopćivanja.

PEČAT UDRUGE
Članak 5.

Udruga ima amblem. Na amblemu Udruge je crtež goluba i rešetke.
Udruga ima okrugli pečat koji sadrži amblem i tekst: "UDRUGA ZA VJERSKU SLOBODU U REPUBLICI HRVATSKOJ".
Čuvar pečata Udruge je tajnik Glavnog odbora Udruge.


II.
CILJEVI I ZADAĆA UDRUGE

CILJEVI UDRUGE
Članak 6.

Ciljevi Udruge su promicanje, zastupanje i obrana vjerskih prava i sloboda svake osobe u Republici Hrvatskoj u skladu s načelima Opće deklaracije UN o ljudskim pravima (1948.), Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950.), Međunarodnog pakta UN o građanskim i političkim pravima (1966.), Deklaracije UN o eliminaciji svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja (1981.), i sličnih međunarodnih dokumenata.

ZADAĆA UDRUGE
Članak 7.

Zadaća Udruge posebno se odnosi na:
1. Širenje informacija i znanja o vjerskoj slobodi kao osnovnom ljudskom pravu;
2. Razvijanje prijateljskih i tolerantnih odnosa u duhu humanih načela;
3. Djelovanje u duhu snošljivosti, razumijevanja i suživota.
4. Pripremanje stručnih i znanstvenih radova o biti i važnosti vjerske slobode, o vjerskoj jednakosti, kao i obznanjivanje rezultata istraživanja;
5. Širenje spoznaja o vjerskim slobodama na međunarodnoj razini;
6. Suprotstavljanje svakoj vrsti diskriminacije i nesnošljivosti poradi vjere ili uvjerenja;
7. Podupiranje ljudskih prava i prava na vjersku slobodu u Hrvatskoj i u svijetu;
8. Proširenje utjecaja i povećanje broja članstva Udruge u svim županijama na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

OSTVARENJE CILJEVA
Članak 8.

Udruga svoje ciljeve ostvaruje putem sljedećih djelatnosti:
1. Organiziranjem informativnih i obrazovnih seminara, simpozija, znanstvenih skupova i kongresa o vjerskoj slobodi, javnih tribina i kulturnih priredbi;
2. Osnivanjem komisija s posebnim zadacima;
3. Obznanjivanjem deklaracija, stavova i izvješća;
4. Izdavanjem glasila "SAVJEST I SLOBODA" i "VJERSKA SLOBODA", kao i drugih izdanja;
5. Korištenjem i pristupom sredstvima javnog priopćivanja;
6. Suradnjom s državnim, međudržavnim i nevladinim organizacijama i ustanovama za praćenje i poboljšanje vjerske slobode i ljudskih prava u Hrvatskoj i svijetu;
7. Praćenjem, izučavanjem i analizom vjerskih sloboda;
8. Zajedničkom i pojedinačnom promidžbom ciljeva Udruge, kao i potrebe i svrsihodnosti postojanja Udruge;
9. Osnivanjem županijskih udruga.


III.
ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članovi Udruge su redovni i počasni članovi.
Redovan član može biti svaka punoljetna fizička osoba koja potpiše pristupnicu i voljna je pridonjeti prema svojim mogućnostima ostvarivanju ciljeva Udruge.
Članovi Udruge mogu biti i maloljetne osobe starije od 16 godina, ali takvi ne mogu biti članovi tijela upravljanja.
Počasni član može biti državljanin Republike Hrvatske koji se naročito istakao na širenju spoznaja o vjerskoj slobodi, slobodi osobnog uvjerenja i promicanju vjerske slobode.
Počasnim članom može biti proglašen i strani državljanin koji se posebno istaknuo na području borbe za vjersku slobodu u svijetu ili svojoj domovini.
Počasni član nije obvezatan plaćati članarinu.

Članak 9.a

Članovi Udruge dužni su plaćati članarinu.
Odluku o visini članarine donosi glavni odbor.
Ako član ne plaća članarinu neprekidno u trajanju od dvije godine, smatrat će se da više ne želi biti član Udruge i brisat će se iz članstva.


PRAVA REDOVNIH ČLANOVA UDRUGE
Članak 10.

Prava redovnih članova Udruge su:
1. Aktivno i pasivno biračko pravo;
2. Sudjelovanje u skupovima i zasjedanjima koje priređuje Udruga;
3. Uporaba prostora, pomagala i arhiva Udruge;
4. Korištenje savjeta i pomoći u svezi s problemima poradi vjerske slobode;
5. Traženje zaštite i obrane u slučajevima ugrožavanja njegovih vjerskih prava i sloboda;
6. Preporuka novih članova;
7. Predlaganje počasnih članova.


OBVEZE REDOVNIH ČLANOVA UDRUGE
Članak 11.

Obveze redovnih članova Udruge su:
1. Promicanje osnovnih ideja i ciljeva Udruge;
2. Držanje načela Udruge:
3. Plaćanje članarine i podupiranje djelovanja Udruge;
4. Sudjelovanje u organiziranim skupovima Udruge;
5. Raditi na povećanju broja članova.


STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE
Članak 12.

Članovi Udruge stegovno su odgovorni za izvršavanje svojih obveza propisanih ovim Statutom.
Ako se član Udruge ne ponaša u skladu sa svojim obvezama propisanim ovim Statutom, predsjednik Udruge dužan je najprije usmeno ga opomenuti.
Ako član Udruge i nakon usmene opomene nastavi kršiti svoje obveze, može mu se poslati pismena opomena kojom će se upozoriti da ispravi svoje ponašanje.
Ako i nakon pismene opomene član Udruge nastavi kršiti svoje obveze, predsjednik Udruge podnijet će pismeni zahtjev za pokretanje postupka stegovne odgovornosti. Zahtjev se podnosi Glavnom odboru.


Članak 13.

Postupak pred Glavnim odborom je neformalan.
Glavni odbor će ispitati navode iz prijave i utvrditi potrebne činjenice.
Nakon provedenog postupka Glavni odbor donosi odluku o odgovornosti člana.
Član Udruge može biti pismeno opomenut za kršenje svojim obveza, ili isključen iz Udruge.
Protiv odluke Glavnog odbora član Udruge ima pravo podnijeti žalbu Skupštini Udruge u roku od 15 dana od primitka odluke.
Odluka Skupštine je konačna.


PRESTANAK ČLANSTVA
Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:
1. Svojevoljnim istupom;
2. Brisanjem, po odluci Glavnog odbora ili zaključkom Skupštine;
3. Smrću.


RAZLOZI ZA BRISANJE IZ ČLANSTVA
Članak 15.

Razlozi za brisanje iz članstva mogu biti:
1. Predstavljanje suprotnih ciljeva onima koji su prihvaćeni ovim statutom;
2. Djelatnost koja šteti djelovanju i ugledu Udruge.


NAČIN BRISANJA IZ ČLANSTVA
Članak 16.

Brisanje iz članstva vrši Glavni odbor nakon javnog glasovanja.
Osoba koja je predložena za brisanje iz članstva ima pravo žalbe Skupštini udruge.
Žalba se najavljuje i predaje usmeno ili pismenim putem.
Odluka Skupštine je konačna.


IV.
TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge jesu:
1. Skupština Udruge;
2. Glavni odbor Udruge;
3. Nadzorni odbor Udruge.


V.
SKUPŠTINA

NAJVIŠE TIJELO UDRUGE
Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge osim nominalnih članova (članak 3, stavak 2 Zakona o udrugama).


ZASJEDANJE SKUPŠTINE
Članak 19.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se svake tri godine.
Skupština se može tijekom godine sazvati po potrebi odlukom Glavnog odbora.
Izvanredno zasjedanje skupštine može se sazvati odlukom Glavnog odbora ili zahtjevom većine članstva.
Skupština radi na temelju Poslovnika.
U slučaju izostanka predsjednika Skupštine Udruge, Skupštinu vodi tajnik Glavnog odbora.


OVLASTI SKUPŠTINE
Članak 20.

Skupština po svojim ovlastima:
1. Donosi i mijenja Statut Udruge;
2. Usvaja program rada;
3. Bira i razrješava predsjednika Skupštine i dva dopredsjednika Skupštine, i donosi odluku o rotaciji prema prijedlogu dosadašnjeg Glavnog odbora;
4. Bira i razrješava članove Glavnog i Nadzornog odbora, vodeći računa o zastupljenosti vjernika pojedinih vjerskih zajednica;
5. Osniva pravne osobe (trgovačka društva i slično) koja mogu obavljati zakonom dopuštene gospodarske djelatnosti za potporu djelovanja Udruge;
6. Raspravlja i odlučuje o izvješćima i radu organa Skupštine;
7. Donosi odluke o upotrebi moguće dobiti;
8. Donosi zaključak o brisanju iz članstva u žalbenom postupku.


VI.
GLAVNI ODBOR

SASTAV GLAVNOG ODBORA
Članak 21.

Glavni odbor ima 13 članova, koje bira Skupština na tri godine, s tim da se mandati mogu obnavljati. Glavni odbor se sastaje najmanje dvaput godišnje.
Članovi Glavnog odbora biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara Glavnog odbora, kao i još dva člana koji tvore Izvršni odbor Udruge.
Predsjednik i tajnik Glavnog odbora su ujedno i predsjednik i tajnik Udruge.
Predsjednik Udruge saziva Skupštinu udruge i rukovodi njezinim sjednicama.
Predsjednika Udruge u njegovoj odsutnosti zamjenjuje tajnik Udruge.
Izvršni odbor se sastaje po potrebi.
Izvršni odbor sprovodi odluke Glavnog odbora i vodi tekuće poslove između dvije sjednice Glavnog odbora. Rad Izvršnog odbora ocjenjuje i njegove zaključke potvrđuje Glavni odbor na svojoj sljedećoj sjednici.
Plenum Glavnog odbora uz redovne članove tvore članovi Nadzornog odbora, predsjednici Županijskih organizacija, voditelji ustanova i komisija. Plenum Glavnog odbora sastaje se najmanje jednom godišnje.
U nadležnost Plenuma Glavnog odbora spada pregled i skrb nad dosadašnjim radom Udruge te nadgledanje sprovođenja godišnjeg programa rada.


OVLASTI GLAVNOG ODBORA
Članak 22.

Glavni odbor po svojim ovlastima:
01. Predlaže Skupštini Udruge programsku orijentaciju Udruge i na temelju iste usvaja godišnje planove rada i godišnji proračun;
02. Utvrđuje prijedloge i izmjena i dopuna Statuta Udruge;
03. Utvrđuje prijedlog financijskog i završnog računa Udruge;
04. Raspolaže sredstvima Udruge, u okviru godišnjeg odobrenog proračuna;
05. Priprema izvješća i druga gradiva, i predlaže ih Skupštini;
06. Izvršava programe i zaključke Skupštine;
07. Osniva stručne komisije;
08. Imenuje djelatnike stručnih službi;
09. Imenuje predstavnike u odgovarajuće državne organe te druge međunarodne i nacionalne organizacije;
10. Imenuje članove izdavačkog savjeta i između njih glavnog i odgovornog urednika izdanja Udruge;
11. Priprema i inicira sazivanje Skupštine;
12. Održava stalnu vezu sa županijskim organizacijama;
13. Daje izvještaj Skupštini o radu između dva zasjedanja;
14. Donosi odluku o dodjeli priznanja Udruge.
15. U slučaju izostanka predsjednika, sjednicu Glavnog odbora, vodi tajnik.
16. Skupština može opozvati Glavni odbor i Izvršni odbor u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza ili neaktivnosti u radu. Ukoliko opoziva cijeli Glavni ili Izvršni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko opoziva pojedine članove Glavnog ili Izvršnog odbora, Skupština bira novog člana Glavnog ili Izvršnog odbora, čiji mandat traje do isteka mandata Glavnog i Izvršnog odbora u čiji je sastav biran.

KOMISIJE GLAVNOG ODBORA
Članak 23.

Komisije Glavnog odbora jesu:
1. Komisija za pravna pitanja i konkretne slobode i prava vjerskih zajednica i pojedinaca;
2. Komisija za organizacijsku strukturu, marketing i financije;
3. Komisija za pastoral u vojsci, u zatvorima i problematičnim područjima, te za humanitarnu pomoć;
4. Komisija za obrazovanje;
5. Komisija za međunarodne odnose i suradnju sa srodnim udrugama u svijetu;
6. Komisija za medije i vjersku slobodu;
7. Komisija za obnovu i izgradnju crkava i vjerskih objekata;
8. Komisija za javne nastupe.

PRIZNANJA
Članak 24.

Za poseban pridonos u postizanju ciljeva Udruge i vjerskih sloboda Glavni odbor može dodijeliti posebno Priznanje Udruge pojedincima, skupinama i pravnim osobama.
Vrste priznanja i uvjeti za dodjelu priznanja uređuju se posebnim aktom Glavnog odbora.
Evidenciju o dodjeljenim priznanjima vodi tajnik Glavnog odbora.


VII.
NADZORNI ODBOR

SASTAV NADZORNOG ODBORA
Članak 25.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koje bira Skupština na tri godine.
Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici između sebe bira predsjednika i tajnika (zapisničara) nadzornog odbora.
Na opoziv članova Nadzornog odbora primjenjivat će se odredbe ovoga Statuta koje se odnose na opoziv članova Glavnog i Izvršnog odbora (članak 22, točka 16).

OVLASTI NADZORNOG ODBORA
Članak 26.

Nadzorni odbor po svojim ovlastima vrši:
1. Nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Udruge;
2. Pregled godišnjih izviješća Udruge, Županijskih udruga i ustanova;
3. Nadzor nad poslovanjem županijskih udruga i ustanova Udruge;
4. Godišnji pregled financijskog poslovanja organa Udruge;
5. Informira Glavni odbor o rezultatima svoga rada;
6. Nadzorni odbor može za pojedine zadatke angažirati stručnjake po odobrenju Glavnog odbora i na račun Udruge.


VIII.
ODBOR ČASTI

Članak 27.

Udruga ima Odbor časti kao savjetodavni organ.
Odbor časti ima trinaest članova.
Na rad Odbora časti te izbor i opoziv članova Odbora časti primjenjivat će se odredbe ovoga Statuta koje se odnose na članove Glavnog odbora.
Članovi Odbora časti mogu biti istaknuti uglednici vjerskog, društvenog ili političkog života, građani Republike Hrvatske, strani državljani s boravkom u Republici Hrvatskoj, kao i građani država koje imaju diplomatske odnose s Republikom Hrvatskom.
Članove Odbora časti izglasava skupština Udruge na inicijativu članova i prijedloga Glavnog odbora.
Glavni odbor predlaže skupštini predsjednika Odbora časti s jednogodišnjim mandatom koji se može obnoviti.


IX.
PODRUŽNICE UDRUGE
OSNIVANJE PODRUŽNICA UDRUGE
Članak 28.

Radi širenja i efikasnijeg djelovanja Udruge, osnivaju se podružnice Udruge na području županija, u daljnjem tekstu: podružnice Udruge.
Podružnice Udruge se mogu organizirati samo po zaključku Glavnog odbora i u nazočnosti bar jednog člana Glavnog odbora.
Podružnicu Udruge na prijedlog Glavnog odbora evidentira Skupština na svom prvom zasjedanju.
Podružnica Udruge bira odbor od 5 članova koji između sebe biraju predsjednika.
Podružnica Udruge ima svoj pečat s amblemom Udruge i tekstom UDRUGA ZA VJERSKU SLOBODU U REPUBLICI HRVATSKOJ - PODRUŽNICA XY.
Čuvar pečata je predsjednik podružnice Udruge. Pečat predaje tajnik Glavnog odbora uz revers.
Izabranog predsjednika podružnice Udruge potvrđuje Glavni odbor Udruge u Republici Hrvatskoj i nakon toga on postaje članom Plenuma Glavnog odbora.

ZADACI I RAD PODRUŽNICE UDRUGE
Članak 29.

Zadatak podružnice Udruge je ostvarivanje ciljeva Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj i njezinih zaključaka.
Širenje utjecaja Udruge i povećanje broja članstva.
Uključivanje u problematiku vjerskih sloboda na terenu.
Suradnja s postojećim udrugama i ustanovama.
Prikupljanje podataka i dokumenata o vjerskim slobodama na svom području.

ADMINISTRACIJA
Članak 30.

Podružnica Udruge vodi zapisnik o svojim sjednicama.
Rad podružnice Udruge je pod naročitom brigom i nadzorom Glavnog odbora i Nadzornog odbora.
Financijske poslove podružnice Udruge i ustanova Udruge vodi rizničar Udruge u Republici Hrvatskoj.

PRAVNI STATUS PODRUŽNICE UDRUGE
Članak 31.

Podružnica Udruge nije pravna oosoba već odjel Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj.


X.
IMOVINA UDRUGE

Članak 32.

Imovina Udruge potječe od:
1. Članarina;
2. Dobrovoljnih priloga članova i simpatizera;
3. Nasljeđa i ostavština;
4. Prihoda od nakladničke djelatnosti;
5. Prihoda od imovine Udruge;
6. Donacija fizičkih i pravnih osoba;
7. Prihoda iz državnog proračuna.

XI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

MATERIJALNO I NOVČANO POSLOVANJE
Članak 33.

Materijalno i novčano poslovanje Udruge vodi se prema zakonskim propisima Republike Hrvatske. Po završetku poslovne godine izrađuje se Zaključni račun Udruge.


DONOŠENJE ODLUKA I ZAKLJUČAKA
Članak 34.

Skupština se može održati ako je nazočno najmanje 20% članova Udruge.
Ako u zakazano vrijeme nije nazočno najmanje 20% članova Udruge, početak Skupštine odgađa se za jedan sat, a nakon toga se Skupština može održati i donositi pravovaljane odluke bez obzira na broj nazočnih članova.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Sva druga tijela Udruge mogu pravovaljano donositi odluke ako je nazočna natpolovična većina svih članova. Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih.
Na sjednicama organa i radnih tijela Udruge obvezatno je vođenje zapisnika u dva primjerka, s time da se original dostavlja tajniku Udruge u roku od deset dana za pismohranu Udruge.


PRESTANAK RADA UDRUGE
Članak 35.

Udruga može prestati radom:
1. Odlukom Skupštine dvotrećinskom većinom ukupnog broja članstva;
2. Po sili zakona;
U slučaju prestanka rada Udruge o njezinoj imovini odlučit će Skupština Udruge.


STUPANJE NA SNAGU STATUTA UDRUGE
Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom izglasavanja na Skupštini, a primjenjuje se od dana donošenja rješenja od strane Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

U Zagrebu, 8. siječnja 1998.

Statut Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj prihvaćen je glasovanjem svih nazočnih članova Udruge, pa prema tome postaje zvaničan dokument i pravilnik rada Udruge.

Tajnik: Velimir Šubert
Predsjednik: Dr. Branko Lovrec